skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


ĐÀO TẠO ISO 45001

Theo tổ chức lao động quốc tế, mỗi ngày có hơn 7600 người chết vì tai nạn hoặc bị bệnh tật liên quan đến công việc. Đó là lý do tại sao tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành tiêu chuẩn ISO 45001, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp. 

Tiêu chuẩn ISO 45001 cung cấp một khuôn khổ để cho phép các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn ngừa thương tích và / hoặc sức khỏe liên quan đến công việc cho người lao động cũng như bằng cách chủ động cải thiện hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S).

Công ty CP ĐT XD TM Tradeco tiêu biểu trong lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình ,luôn luôn chú trọng đào tạo nâng cao quy trình OH & S cho toàn thể kỹ sư, ban an toàn lao động và các bộ phận liên quan.

Back To Top