skip to Main Content
088 823 25 27 028 3510 0808 info@tradeco.com.vn


HỆ THỐNG QLCL ISO 9001:2015

Ngày 02/02/2018 đoàn đánh giá của Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert  đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Hệ Thống QLCL tại công ty #TRADECO construction sau hơn 7 năm thực hiện.

Trung tâm Quacert đã quyết định nâng cấp lên Hệ thống mới ISO 9001:2015, áp dụng trong thời gian 3 năm kể từ ngày 02/02/2018 đến 01/02/2021.

Back To Top